Onze diensten

Als werkgever heeft u te maken met veel werknemers gerelateerde zaken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen de verzekerbare arbeidsvoorwaarden.  Denk hierbij onder meer aan pensioenregelingen,  arbeidsongeschiktheidsdekkingen, Eigen risicodragerschap, verzuim-, ziektekosten en ongevallenverzekeringen. Verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn vaak complex en bewerkelijk en krijgen niet altijd de waardering van medewerkers. Onderstaande diensten zijn erop gericht om deze arbeidsvoorwaarden op de juiste manier in te zetten en de bewerkelijkheid weg te nemen. 

Pensioen

Advies en bemiddeling

Als u een nieuw bedrijf heeft of als uw bestaande pensioencontract verloopt, krijgt u te maken vragen rondom pensioen. Het maken van de juiste pensioenkeuze, passend bij het beschikbare budget is niet altijd makkelijk. Wij ondersteunen u bij het vormgeven van uw pensioenregeling. Wij onderzoeken eerst of er een cao of een verplicht gesteld pensioenfonds van toepassing is en als dit niet het geval is stellen wij aan de hand van uw wensen een advies op. Door onze deskundigheid en positie in de markt zijn wij in staat de aanbieders te selecteren die u de best passende oplossing kunnen bieden tegen de juiste prijs. De geselecteerde aanbieders nemen wij op in ons advies.  Met het advies kunt u een weloverwogen keuze maken voor uw nieuwe pensioenregeling en de daarbij passende aanbod.

Passendheidsonderzoek

Het is ook mogelijk dat uw pensioen verloopt en u tevreden bent over uw huidige aanbieder. Maar ook in dat geval is het nodig om te toetsen of de regeling nog steeds past bij uw situatie. Een dergelijk passendheidsonderzoek kunnen wij ook voor u uitvoeren. Pragmatisch, deskundig en tegen een goede prijs.

Invoering en communicatie

Na de keuze voor de juiste pensioenregeling is het belangrijk dat deze goed wordt ingevoerd en uitgelegd aan uw medewerkers. Mogelijk zijn er veranderingen ten opzichte van een vorige regeling of is men niet helemaal op de hoogte van de voorwaarden en gevolgen. Wij zorgen ervoor dat de pensioenregeling op een heldere manier wordt uitgelegd en zo nodig verduidelijkt. Op deze wijze kunt u er zeker van zijn dat al uw medewerkers goed op de hoogte zijn van deze mooie arbeidsvoorwaarde. 

Beheer en onderhoud

Nadat u de keuze heeft gemaakt voor een pensioenregeling kunt u ook de zorg voor het onderhoud en beheer van de regeling aan ons overlaten. Wij zorgen voor:

  • Verwerking van wijzigingen in het personeelsbestand
  • Het beantwoorden van pensioenvragen van werknemers 
  • Belangrijke wijzigingen als gevolg van wetgeving
  • Up to date houden van de financiële pensioengegevens

Door het beheer aan ons uit te besteden heeft u gedurende de looptijd van het contract weinig omkijken naar de pensioenregeling en weet u dat deze in goede handen is. 

Ziekteverzuim en WIA

Als werkgever bent u verplicht het salaris van een zieke werknemer twee jaar door te betalen. Gaat uw werknemer ziek uit dienst, dan bent u zelfs twaalf jaar financieel verantwoordelijk. In Nederland ligt het ziekteverzuim rond de 4%. Verzuim van een werknemer duurt gemiddeld 15,7 werkdagen. Ongeveer 29% van de bedrijven krijgt te maken met langdurig verzuim. U begrijpt dat ziekte een behoorlijk financieel risico is voor uw onderneming. Wij maken inzichtelijk waar uw risico’s liggen bij een zieke werknemer en wat dat voor u en de werknemer betekent. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken waar u bij (langdurige) ziekte van uw werknemer rekening mee te maken kunt krijgen en waar wij u in kunnen adviseren:

Arbo

Goede Arbo begeleiding kan langdurige afwezigheid door ziekte verminderen of voorkomen. Hierbij is het belangrijk om tijdig deskundigen in te schakelen zoals een bedrijfsarts of coach.

Wet verbetering Poortwachter

Om uw werknemer te helpen om weer zo snel mogelijk aan de slag te gaan dient u een stappenplan op te stellen voor de reïntegratie. De reïntegratie moet in principe binnen uw onderneming plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u ook voor een oplossing bij andere ondernemingen kijken. Als het stappenplan voor reïntegratie niet goed wordt uitgevoerd kan het UWV boetes opleggen of zelfs de betaling van het salaris met een jaar verlengen.

Verzuimverzekering

Voor MKB ondernemers is een ziektegeval een aanzienlijke kostenpost. Behalve doorbetaling van het salaris komen heeft u ook te maken met werkgeverslasten, reïntegratiekosten en arbodienstverlening bij. Met een ziekteverzuimverzekering kunt u ervoor zorgen dat in ieder geval (een deel van) de salariskosten wordt vergoed. Hiermee kunt u de financiële gevolgen van verzuim beperken.

Eigen Risicodrager voor WGA en ZiekteWet

Na een loondoorbetalingsperiode van twee jaar bent u nog maximaal tien jaar financieel verantwoordelijk voor zieke (ex-)medewerkers. U hebt de keuze om dit risico zelf te dragen en eigenrisicodrager te worden. Hiermee neemt u de regie van de verzuimbegeleiding en reïntegratie geheel in eigen hand. Door het afdekken van uw risico met een verzekering, heeft u invloed op de reïntegratie en kunt u tevens de financiële gevolgen van het eigenrisicodragerschap beperken.   

WIA-verzekeringen

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid komt uw werknemer in de WIA. In veel gevallen valt het inkomen dan behoorlijk terug. Als werkgever kunt u dit (gedeeltelijk) opvangen door een aanvulling op deze WIA-uitkering te verzekeren.

Collectieve ongevallenverzekering

De ene werkgever loopt meer risico op een (arbeids)ongeval dan de andere. U bent op grond van arbowetgeving wel verplicht een veilige werkplek te bieden. Dan nog kunnen ongevallen zich voordoen waarbij de werknemer schade lijdt. Met een collectieve ongevallenverzekering kunt u er voor zorgen dat de financiële schade bij uw werknemer beperkt wordt.

Overige diensten

Het kan goed zijn dat u te maken krijgt met andere vragen rondom arbeidsvoorwaarden. Het is dan goed om te weten dat u ook deze vragen aan ons voor kunt leggen. Al weten wij misschien niet direct het antwoord, wij kunnen u wel helpen of doorverwijzen binnen ons uitgebreide netwerk. 

Wilt u meer weten dan nemen wij graag contact met u op. 


 


 
 
 
E-mailen
Bellen