COVID-19 informatie voor werkgevers
Het COVID-19 (Corona) virus  heeft op dit moment invloed op het leven van ons allemaal . Het beleid van Conceptbenefits is er op gericht om primair onze medewerkers te beschermen maar teven ervoor te zorgen dat u als klant er zo min mogelijk hinder van heeft. Wij volgen uiteraard de richtlijnen vanuit de overheid maar nemen nog extra maatregelen om verspreidingskans van het virus te beperken. Al onze medewerkers werken vanuit huis. Zij zijn daar op dezelfde manier bereikbaar als op onze kantoorlocatie en hebben de beschikking over alle nodige technologische hulpmiddelen om u de service te geven die u van ons mag verwachten. Wat merkt u ervan? Wij zullen fysieke bezoekafspraken zoveel mogelijk vervangen door telefonische of video afspraken. Op deze wijze kunnen wij u van dienst zijn zonder de gezondheid van uw en onze medewerkers in gevaar te brengen.  

Het belangrijkste is de gezondheid van u allen maar daarnaast heeft dit virus ook grote economische impact op u als ondernemer en werkgever. Voor uw informatie hebben wij  hieronder voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet die u kunnen helpen in deze uitdagende tijden.  

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.
De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Toch kunnen niet alle ontslagen en faillissementen worden voorkomen. Ook kan herstel in sommige sectoren lang gaan duren. Het beperken van economische schade is een gedeelde verantwoordelijkheid van samenleving en overheid. De veranderingen die Nederlanders met elkaar moeten doorgaan zijn permanent en ingrijpend. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.
Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.
Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.
Waar kunnen ondernemers terecht?
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld.

Pensioenen

Als u door de huidige omstandigheden problemen ervaart bij het betalen van de pensioenpremie, kunt u hiervoor steun vragen aan uw pensioenuitvoerder. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. 

Bij de bepaling van het beleid houden verzekeraars rekening met de verschillende mogelijkheden voor werkgevers, en met regels van de Pensioenwet. De bescherming van deelnemersbelangen staat voorop bij de keuzes.  

Over de mogelijkheid om de betaling van pensioenpremies uit te stellen is in de Pensioenwet een aantal regels opgenomen. Belangrijk in de huidige omstandigheden is Artikel 29: een verzekeraar of PPI dient zich aantoonbaar in te spannen om de verzekeringspremies te innen. Dit betekent dat een verzekeraar niet zomaar kan instemmen met uitstel van premiebetaling. Zij zullen hun beleid ook daarop afstemmen.

Werkgevers die problemen verwachten bij de premiebetaling hebben drie mogelijkheden:

1. Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (zie hiervoor. In deze regeling ontvangt de werkgever ook een tegemoetkoming voor de pensioenpremie).
2. Tijdelijk uitstel van betaling.
3. Tijdelijke premieverlaging van de regeling.

De verwachte duur van de betalingsproblemen is leidend in de volgorde. Zijn de problemen tijdelijk en acuut? Dan is (alleen) uitstel bijvoorbeeld passend. 

Uiteraard kunnen wij u helpen bij verdere vragen over uw pensioenregeling en in de communicatie naar uw pensioenuitvoerder.

Belastingmaatregelen 

Als ondernemer kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een gemotiveerde brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.  Het is ook mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. 

 Ook ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug.  

Tegemoetkomingen voor ZZP’ers 

Een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden zorgt voor inkomensondersteuning voor zzp’ers. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor onder versoepelde voorwaarden terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. 

 Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verhoogt het garantieplafond van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Hiermee geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

 Maatregelen van banken

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. U kunt daarvoor contact opnemen met uw bank. 

Nuttige links

www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/vno20847_corona_bericht_02.pdf

https://www.vandoorne.com/Kennisbank/Corona-hub-verzamelde-juridische-informatie-over-pensioen-en-corona-voor-pensioenuitvoerders-werkgevers-en-werknemers/

 
 
 
E-mailen
Bellen